Photoshop

Photoshop je program za obradu fotografija. Nakon što smo pokrenuli program, na vrhu prozora imamo glavni izbornik s naredbama. Lijevo se nalazi traka sa alatima. Desno se nalaze mali prozori sa karticama i opcijama koje se često koriste. Osim što radimo s mišem, ovdje se dosta zbog brzine rada i praktičnosti koriste kombinacije tipki (prečice).

Krenemo li otvarati novi dokument, otvorit će se sljedeći prozor:

Pod Name upisujemo naziv dokumenta, pod Preset format dokumenta. Width i Height su širina i visina dokumenta (može biti u mm, pixelima itd.). Resolution je rezolucija i odnosi se na kvalitetu slike, tj. broj pixela (točkica) po inču. Color mode je model boja. Najčešće se koriste dva modela CMYK ili RGB. Background Content nam služi za odabir boje podloge (boja, bezbojno, bijela).


CMYK je cyan, magenta, yellow i black. RGB je red, green i blue.

U oba slučaja se miješaju navedene boje u određenom postotku. Ako boje iz prvog slučaja pomiješamo u 100% intenzitetu dobit ćemo BLACK (crnu boju). Ovakav model boja se koristi za tisak. Kod RGB modela sa 100% intenzitetom svake boje, dobit ćemo WHITE (bijelu boju). RGB se koristi na televizorima, monitorima i skenerima. RGB model koristi se za osvjetljenje, a CMYK za pigmentaciju.

 

Spremanje dokumenta

Kad spremamo dokument imamo nekoliko različitih formata u kojima možemo snimiti svoj uradak. Jedan od formata je PSD. To je radni format koji pamti sve zahvate koje smo napravili u dokumentu, tako da uvijek možemo nešto doraditi i promijeniti. Drugi najčešći format je JPG. Ovaj format se često koristi jer ima veliku kompresiju, a slika ne gubi na kvaliteti. Kod spremanja nam se otvara prozor u kojem na skali od 0 do 12 odabiremo kvalitetu slike. Ako dokument ide u tisak onda se preporuča TIF format. Slika u PSD ili u TIF može zauzimati 10 puta više mjesta na računalu, od one spremljene u JPG formatu.

Na alatnoj traci koja se nalazi sa lijeve strane imamo sljedeće alate:

Move Tool (V) – alat za selekciju i pomicanje elemenata na slici

Rectangular Marquee Tool (M) – alat za selekciju (odabir) dijela slike. Ovdje imamo više mogućnosti: odabir u obliku kvadrata, pravokutnika, kružnice, elipse, jednopixelonog retka i stupca. Move tool – alat za pomicanje dijela slike ili layera (sloja).

Polygonal Lasso Tool (L) – alat za preciznu selekciju. Lasso služi za selekciju prostoručno, Polygon Lasso spaja točke na koje kliknemo i tako dobijemo neki poligon, Magnetic Lasso radi kao magnet jer se doslovno sam “zalijepi” za rub (sam povlači crtu na rubovima).

Magic Wand Tool (W) – alat za selekciju dijela slike ovisno o boji na koju smo kliknuli. Mijenjanjem tolerancije mijenjamo veličinu selektirane površine. Veća tolerancija – veća površina i obrnuto.

Crop Tool (C) – alat za obrezivanje slike. Nakon što smo odabrali koji dio želimo izrezati, pritisnemo ENTER kako bi potvrdili rezanje.

Eyedropper Tool (I) – alat kojim uzimamo boju sa nekog objekta i prenosimo na neki drugi objekt.


Spot Healing Brush Tools (J) – alat za uređivanje nepravilnosti na slici. Ovdje imamo i Red Eye Tool koji na slikama uklanja crvenilo u očima.

Brush Tool (B) – alat za crtanje (kist, olovka, zamjena boje).

Clone Stamp Tool (S) – alat za kloniranje dijelova slike.

History Brush Tool (Y) – prijašnje stanje slike crta u trenutno, Art Brush koristi razne efekte za crtanje. Eraser Tool (E) – alat za brisanje. Eraser – gumica za brisanje; Background Eraser – briše pozadinu, Magic Eraser – funkcionira slično kao Magic Wand.

Gradient Tool (G) – ispunjava objekt prijelaznim bojama; Paint Bucket Tool – ispunjava lik bojom.

Blur, Sharpen, Smudge Tool – alat za obradu. Blur služi za zamagljivanje, Sharpen služi za izoštravanje, Smudge služi za zamućivanje (kao kad prstom prolazimo po mokroj boji).

Dodge, Burn, Sponge Tool – Dodge posvijetljuje dijelove slike, Burn potamnjuje, Sponge pojačava ili smanjuje intenzitet površine na kojoj ga primjenjuje.


Pen tool (P) – alat za crtanje krivulja.

Type Tool (T) – alat za tekst.

Path Selection Tool (A) – alat za rad s vektorskim putanjama.

Rectangle, Rounded Rectangle, Eclipse, Polygon, Line, Custom Shape Tool (U) – alati za crtanje raznih likova.


3D Object Rotate Tool () – 3D rotacija objekta.

3D Camera Tool – 3D Kamera alat.

Hand Tool – alat za ručno pomicanje slike koja je prevelika.

Zoom Tool – alat za zumiranje (povećanje) slike.

Foreground and Background – ovdje biramo glavnu (aktivnu) boju i boju pozadine.

 

Prozor za rad sa bojama i stilovima

Color – odabiremo odgovarajuću boju iz palete boja, nakon toga namještamo nijansu boje.

History – ovdje se nalazi popis svih postupaka koje smo napravili na slici. Ovdje se možemo vratiti na neki prijašnji ili ga obrisati odvlačenjem u koš za smeće.

Layers – Svaki element koji umetnemo na sliku nalazi se na popisu layera. Njih možemo zaključavati, uređivati, selektirati u ovom prozoru. Layer je jedan sloj slike. Zamislimo folije za grafoskop i na svakoj je nacrtan neki lik. Kad stavimo folije jednu na drugu, dobili smo sliku. Slična stvar je sa layerima. Zato svaki layer možemo pomicati i posebno utjecati na element na tom layeru.

Kliknemo li na ovu  Layer Style ikonu možemo layerima dodavati razne stilove Ostale alate možemo uključiti preko izbornika u stupcima View i Window. Zatreba li nam ravnalo njega uključimo pod View, Rulers.

Od stilova imamo sljedeće:

  • Drop Shadow (padajuća sjena)
  • Inner Shadow (unutarnja sjena)
  • Outer Glow (vanjski sjaj)
  • Inner Glow (unutrašnji sjaj)
  • Bevel and Emboss (izbočina i reljef – ispupčenje)
  • Satin
  • Color Overlay (prekrivanje bojom)
  • Gradient Overlay (stupnjevito prekrivanje)
  • Pattern Overlay (prekrivanje uzorkom)
  • Stroke (rub)

Action – ovdje možemo neke postupke automatizirati.

Kliknemo na Create New Action, kad se otvori prozor upišemo naziv akcije odaberemo funkcijsku tipku kojom ćemo je pokretati, kliknemo na Record i napravimo zahvate na slici koje želimo poslije primijeniti na nekim drugim slikama. Kad smo gotovi kliknemo na gumb Stop.

Kad krenemo raditi na nekoj drugoj slici i pritisnemo odgovarajuću funkcijsku tipku, tada će se na slici primijeniti zahvati koje smo snimili pod odgovarajućom funkcijskom tipkom. Ovim postupkom smo si skratili muke kod velikog broja ponavljanja istih radnji nad različitim slikama jer smo nekoliko radnji sveli na pritisak jedne funkcijske tipke.