Tekst

Ovdje nam uvelike može pomoći znanje iz Microsoft Worda. Sjetimo se oblikovanja teksta (heading, bold, italic, underline, paragraph itd.).

Naslov

Ovo su naslovi, njih ima 6 vrsta. Za oblikovanje teksta koristimo sljedeće tagove: h

<h1> TEKST </h1>

<h2> TEKST </h2>

<h3> TEKST </h3>

<h4> TEKST </h4>

<h5> TEKST </h5>

<h6> TEKST </h6>

Ovdje određujemo font:

<font face=”Arial”> Ovdje upisujemo tekst </font>

Ponekad u tag upišemo više fontova, ako korisnik nema prvi sa popisa onda se tekst prikazuje u drugom ili trećem:

<font face=”Harrington, Arial, Times new roman”>

Ovdje određujemo veličinu teksta:

<font size=”5″> Veličina slova </font>

Od stilova možemo koristiti sljedeće:

<b> podebljano </b>

<i> ukošeno </i>

<u> podcrtano </u>

Želimo li prijeći u novi red koristimo tag <br> . Za njega ne pišemo završni tag. Ako želimo novi odlomak onda koristimo tag <p> . On osim prelaska u novi red radi malo veći razmak među odlomcima. Ako želimo povući horizontalnu crtu koristimo tag <hr> , a za završetak taga ne pišemo ništa.

Za poravnanje teksta koristimo tag <align> i sljedeće atribute:

left (lijevo)

right (desno)

center (sredina)

justify (obostrano poravnanje)

Ovdje su i primjeri:

<p align=”left”>

<p align=”center”>

<p align=”right”>

<p align=”justify”>

Dva taga, MARQUEE i BLINK, služe za dodavanje posebnih efekata tekstu:

<marquee> Tekst unutar MARQUEE taga</marquee>

<blink> tekst između </blink>

Numeričke i simboličke liste

Kod izrade popisa obično koristimo numeričke ili simboličke oznake tj. radimo numeričke i simboličke liste. Kod numeričkih oznaka tag započinjemo sa <ol> , a kod simboličkih <ul> . Svaku stavku započinjemo sa <li> i u jednom i drugom slučaju.

<ol>…</ol> Numerička lista (brojevi)

<ul>…</ul> Simbolička lista (točkice)

<li>…</li> Redak liste

<ul type=”Neki simbol”> Simbol na početku retka

Numerička lista:

<ol>

<li> Ana </li>

<li> Maja </li>

<li> Sanja </li>

</ol>

Simbolička lista:

<ul>

<li> Ana </li>

<li> Maja </li>

<li> Sanja </li>

</ul>

Želimo li koristiti neke druge oznake za brojčanu listu, onda u tag dodamo type:

A – velika slova

a – mala slova

I – rimski brojevi

i – mali rimski brojevi

<ol type=”I”>

<li> Ana </li>

<li> Maja </li>

<li> Sanja </li>

</ol>

Ako želimo promijeniti simboličku oznaku onda nam je ponuđeno sljedeće:

circle – kružić

disc – ispunjeni kružić

square – kvadratić